Tips:

<script>这个标签最好写在最下面,为了加载速度

建议把脚本写在外面,调用<script src=”xxxx.js”></script>

 

 

  • 写入文件输出

 

使用

  • 调用

     
  • 外部js引用

     

变量

  • 变量无类型(动态类型):统一声明为var
  • 数组:var cars=new Array();
  • s

HTML DOM Event 对象